Ensemble à cordes

1e violon

Juliette Hua Meng Xiang
Camille Garcia
Kevin DongMin Li
Olivia Li
Karl (Yi Chen) Liu
Heiden Louis
Alice Ohayon-Manfredi
Miso Seo
Huayian Xu

2e violon

Marina Desjardins
Tian Jian Fan
Sally Lang Huang
Siyuan Sophia Huang
Rebekka Jonasson
Sally Kim
Kyungmin Lee
Amy Li
Sherri Li
Gianluca Mazza
Yujin Sun
Mayumi Yazgur

3e violon

Yushu Huang
Yuhan Huang
Eric Kim
Yunseo Ko
Beatrice Laroque
Lucas-Jiahe Li
Travis Li
Yi Chen Liu
Kevin Lu
Ryan Peng
Dayul Sun

alto

Savvina Stergiou

violoncelle

Christopher Abbatiello
Elliot Ramos
Juan-Pablo Useche
Anke Zugenmaier