Ensemble à cordes

1e violon

Jade Bricault
Isabella Cheung
Jiamin Li
Dong Lai Liu
Yichen (Karl) Liu
Qianyi Zhang

2e violon

Jade Brin
Ryan Cheng
Noella Dorothy
Heiden Louis
Alice Ohayon-Manfredi
Haewon Seo
Miso Seo
Stephen Sun
Juliette Hua Meng Xiang
Huayian Xu

3e violon

Marina Desjardins
Sally Huang
Kyungmin Lee
Callen LeeChong-Winkley
Sherri Li
Gianluca Mazza
Hong Bo Wang

4e violon

Leo Campbell Lashuk
Amy Li
Kevin Lu
Ryan Peng
Mayumi Yazgur

violoncelle

Christopher Abbatiello
Juan-Pablo Useche