Ensemble à cordes

1e violon

Marina Desjardins
Tian Jian Fan
Zihan Gao
Angela Go-Mercado
Sally Lang Huang
Sally Kim
Heiden Louis
Gianluca Mazza
Yujin Sun

2e violon

Ti Cui
Yushu Huang
Yuhan Huang
Susie Ko
Lucas-Jiahe Li
Kevin Lu
Ryan Peng
Dayul Sun

3e violon

Katica Dagenais
Susie Ko
Eliot Ohayon- Manfredi
Eungyo Tark
Anaïs Poppe

violoncelle

Juan-Pablo Useche