Ensemble Dolce Musica

Violon 1

Lisa Chen**
Jeonghyeon Ha
Sarah He
Carson Hua
Rivi Jiang
Jiyu (Angela) Jung
Haoge Kang
Victoria Lee
Silouane Leroux
Hao Wei Li
Vicky Liu
Ze ming Liu
Caleb Shing
Isabelle Wang
Melanie Xie
Fan (Frank) Zhang

Violon 2

Jiamin Li*
Shaani Bellemare
Jade Bricault
Isabella Cheung
Ain Dagenais
Clara Doucet
Jason Hua
Callen LeeChong-Winkley
Mingruifu Lin
Dong Lai Liu
Jia Yi Liu (Catherine)
Zizhao Mak
Rowan O’Connor
Chloe Qiu
Haewon Seo
Qianyi Zhang

Violon 3

Huayian Xu*
Neven Dagenais
Siyuan Huang
Amy Li
Dongmin Li
Sherri Li
Karl Yichen Liu
Alice Ohayon-Manfredi
Miso Seo

Alto

Rebekka Jonasson
Savvina Stergiou

Violoncelle

Andrew Koumoudjian*
Christopher Abbatiello
Fred Brackett
Elliot Ramos
Ella yutong Yang

 

** concertmaster
* principal