Ensemble Dolce Musica

Violin 1

Lisa Chen**
Jeonghyeon Ha
Sarah He
Carson Hua
Rivi Jiang
Jiyu (Angela) Jung
Haoge Kang
Jinu Ko
Zhangir Kubekov
Hao Wei Li
Victoria Lee
Vicky Liu
Ze ming Liu
Caleb Shing
Isabelle Wang
Melanie Xie
Fan (Frank) Zhang

Violin 2

Jiamin Li*
Shaani Bellemare
Jade Bricault
Isabella Cheung
Jason Hua
Callen LeeChong-Winkley
Mingruifu Lin
Dong Lai Liu
Jia Yi Liu (Catherine)
Zizhao Mak
Rowan O’Connor
Chloe Qiu
Haewon Seo
Qianyi Zhang

Violin 3

Jiamin Li*
Siyuan Huang
Dongmin Li
Sherri Li
Karl Yichen Liu
Alice Ohayon-Manfredi
Miso Seo
Huayian Xu

Viola

Rebekka Jonasson
Savvina Stergiou

Cello

Andrew Koumoudjian*
Christopher Abbatiello
Fred Brackett
Elliot Ramos
Ella yutong Yang

 

** concertmaster
* principal