String Ensemble

1st violin

Marina Desjardins
Tian Jian Fan
Zihan Gao
Sally Lang Huang
Sally Kim
Amy Li
Heiden Louis
Gianluca Mazza
Yujin Sun

2nd violin

Ti Cui
Angela Go-Mercado
Yushu Huang
Yuhan Huang
Susie Ko
Yunseo Ko
Lucas-Jiahe Li
Travis Li
Kevin Lu
Ryan Peng
Dayul Sun

3rd violin

Eliot Ohayon- Manfredi
Susie Ko
Eungyo Tark
Anaïs Poppe

cello

Juan-Pablo Useche